Referat af bestyrelsesmøde torsdag d 17 november 2016 kl 18.00

I Foreningernes hus.

Tilstede:

Knud Engelhardt ( KE )

Jan Nielsen ( JN )

Gunnar Langkilde ( GL )

Lia Astrup ( LA )

Kirsten Gundorff ( KG )

Jens E Hammer ( JEH )

Afbud fra Birgitte Blum ( BB )

Mødet startet med 2 stk smørrebrød

1. Godkendelse af sidste referat

Referat godkendt.

 

2. Formandsbeslutninger til efterretningen

 

Dette punkt er blevet tilføjet i dagsordenen på opfordring af kasseren

Hvor efter punkt 5. kontingent udgik.

Formand og vores tidligere kasser har vedtaget følgende:

Kontingenter:

Hvis man kun spiller i Møn Bridgeklub (Møn Bridgeklub er primærklubben)

Pris 1 spilledag:                  600.-

Pris 2-3 spilledage              800.-

Pris ½ sæson                       100.- (hvis man vil spille 2 x ½ sæson er prisen 600.- ! )

Pris som passiv                   350.- (man kan spille ”Hjemlig hygge” og være med til fester)

Pris klubmedlem                 340.-

Hvis man har en anden klub som hjemmeklub, kan man spille i Møn Bridgeklub

som klubmedlem.

Prisen er det samme som andre medlemmer i Møn Bridgeklub betaler,

men det er den respektive hjemmeklub(primærklubben) der indbetaler det største kontingentet til DBF

Primær klubmedlemmer betales der 328.- pr medlem til DBF

Kategori klubmedlemmer betales der 68.- pr medlem til DBF

Derfor den billigere pris.

Man kan KUN være klubmedlem, hvis man har en anden bridgeklub som

primær hjemmeklub.

Der bliver ikke opkrævet indskud for nye medlemmer, Klubben har ikke opkrævet indskud

de sidste mange år og mener heller ikke vi skal gøre det fremover. Det var noget der blev

gjort da vi startede klubben, for at indkøbe materiel til opstart.

Det er muligt vi skal have ændret §8 i vedtægterne, det bliver i givet fald en beslutning der skal tages op på en generalforsamling

 

 

 

3. Spilledagene

 

Det blev drøftet hvornår vi skulle starte sæsonen efter nytår og der var enighed om

at det var de respektive turneringsledere der bestemte dette.

Udmelding er som følger:

Mandag eftermiddag          start d. 2 januar Tom Bruun

Mandag aften                     start d. 2 januar Inge Hovgaard

Tirsdag aften                      start d. 3 januar Knud Engelhardt

Disse datoer er afstemt med turneringslederene

4. Telefongodtgørelse

 

Bestyrelsen drøftede om tilskuddet på tlf. godtgørelsen til ”substitutmutter” skulle ændres.

Det blev vedtaget at beløbet ikke skulle ændres og fortsat vil være 1600.- pr sæson

5.  Kontingent

 

Udgår

Se punkt 2

      

6. Orientering fra kasseren

 

Kontingentrestancer:

Der mangler kun 2 indbetalinger pt.

Laholm besøget i august gav et underskud på ca 2700.-

Der bliver lavet et lidt større budget for næste gang.

Der er stadig en smule svind i kassebeholdningen.

Det blev drøftet om der skulle gøres nye tiltag, men

det blev vedtaget at se tiden lidt an.

Der er uddelt 268 fl 1. august til 31. oktober

Der blev bevilget 12 nye termokander, ( ansvh. LA )

 

7. Forårstur Laholm, Samsø og Mallorca

Dette punkt blev også delt op i 2 punkter.

Laholm er et klubarrangement, hvor klubben er involveret økonomisk

Samsø og Mallorca er enkeltmandsarrangementer, hvor arrangerede klubmedlemmer

prøver at lave ture /udflugter m.m. og klubben lægger navn til pro forma

klubben er IKKE økonomisk involveret.

 

 

7A. Laholm

 

Laholm er et klubarrangement, hvor Møn Bridgeklub hvert 2. år står som arrangør

for en weekend med Laholm Bridgeklub.

Der bliver spillet bridge fredag, lørdag og søndag.

Møn står for maden fredag aften, men resten af weekenden er det kun bridgespillet

vi arrangerer. Alle betaler hver især.

Det modsatte år tager vi til Laholm og bliver beværtet fredag aften.

Resten af weekenden betaler vi selv.

Vi får tilskud til dette arrangement fra Møn Bank på 4000.-, som er øremærket

specielt til dette arrangement

7B. Samsø og Mallorca

Forårsturen arrangeres af et af vores medlemmer pt. Hanne Viborg

Det er, som tidligere nævnt, ikke et klubarrangement,

Det er et medlemsarrangement som klubben bifalder.

Det er rigtigt rart med medlemmer, der kan tage nogle selvstændige initiativer

og gøre klubben til det den er i dag.

Det samme gælder for Mallorcaturen, der er igen nogle medlemmer der

tager sig tid og prøver at arrangere noget for klubbens medlemmer.

Det kan vi som klub da kun bifalde. Klubben lider ingen skade ved at lægge

opslagstavle og mikrofon til. Det er det eneste klubben yder, økonomisk er alle

ture helt for egen regning og helt uden for Møn Bridgeklubs regi.

 

8. Juleafslutning

 

Det blev vedtaget at vi i år bliver i Foreningernes Hus og holder

vores julefrokost tirsdag d 20 dec 2016 kl 18.00

Vi skal have en juleplatte og vi forhører os forskellige steder ( ansvh. KG )

Vi spiser og spiller kort efterfølgende som tidl. ( kortspil GL & KE )

Pris for medlemmer: 100.-

Vi aftalte at bestyrelsen lige taler sammen tirsdag d 22 nov

ang platte, priser ect.

Der skal hænges en tilmeldingsliste op

9. Eventuelt

Lissa Skærbæk har meddelt, at hun trækker sig fra ”arbejdsplanerne” næste år

Vi skal finde nogle nye medlemmer, der vil stå div køkkentjanser, så som at passe

og afkalke opvaskemaskine, elkoger, kaffemaskiner, indkøb af kage, vask af viskestykker

Sørge for alt er ok til de næste brugere af lokalerne.

Vi har pt Birthe Buhl som vaskekone, men mangler folk til resten.

Der mangler også 1 – 2 hold der vil lægge kort. Gunnar har lovet at oplære holdene

10. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde torsdag d 2. februar 2017 kl. 18.00

Vi starter med 2 stk smørrebrød (LA)

 Jens E Hammer referant