Referat af bestyrelsesmøde torsdag d 9 marts 2017 kl 18.00

I Foreningernes hus.

Tilstede:

Jan Nielsen ( JN )

Gunnar Langkilde ( GL )

Lia Astrup ( LA )

Birgitte Blum ( BB )

Jens E Hammer ( JEH )

Afbud:

Knud Engelhardt

Kirsten Gundorff

Mødet startet med 2 stk smørrebrød

1. Godkendelse af sidste referat

Referat godkendt.

2. Formandens beslutninger til efterretning

 

Intet under dette punkt og det blev vedtaget at fjerne dette punkt fremover

3. Valg af næstformand

 

Jens Erik Hammer blev valgt for indeværende sæson.

Bestyrelsen konstituerer sig igen efter generalforsamlingen d. 2 maj 2017

4. Orientering fra kasseren

       

Kasseren kunne meddele, at der ingen medlemsrestancer var.

Der er fra 1 november til 28 februar uddelt 402 fl i præmier

Der er et fald i omsætningen i baren. Det har ligget stabilt med et gennemsnit

på ca 16.- pr medlem. Nu er vi nede på ca 14.- pr medlem

Vi har stadig lidt ”fremmed valuta” i kassen ved optællingen.

Bestyrelsen mener og håber det er en dårlig joke.

5. Undervisning (brev fra Jørgen Bagge)          

Bestyrelsen bakker op om Jørgen Bagges forslag.

Jørgen udfører et stort og engageret arbejde for bridgens udbredelse

Det nuværende undervisningshold slutter med efterårssæsonen 2017

Der startes et videregående kursus op januar 2018 med afslutning maj 2019

Der bliver pt ikke startet nyt undervisning op i efterår 2017

 

 

 

6. Generalforsamling d 2 maj

 

På valg er:

Gunnar Langkilde

Birgitte Blum

Kirsten Gundorff

Alle er villige til genvalg

Vedr. generalforsamlingens afholdelse prøver vi at indhente tilbud fra Præstekilde

Vi har sat start til kl 18.00 med generalforsamling med efterfølgende spisning.

Pris for medlemmer 100.- og klubben yder et tilskud på ca 100.-

Dette skal undersøges hurtigt, da vi ellers skal finde et alternativ

Indbydelse til generalforsamling skal ud i god tid.

Regnskab og budget skal på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.

Der kan indgives forslag til generalforsamlingen indtil 8 dage før.

7. Tirsdagsmarked, opfølgning fra møde 8 august

Da bestyrelsen ikke mener der er mulighed for at få et undervisningshold

i gang til august, vil vi ikke bruge ressourcer på tirsdagsmarkederne.

8. Samsø og Mallorca

 

Både Mallorca og Samsøturen er der god tilslutning og det glæder bestyrelsen,

at der er medlemmer der prøver at arrangere noget socialt uden for den

normale bridgeaften.

9. Laholm, 11 – 13 august

 

Jens Erik har indhentet priser fra Marias Camping/Bengts Stugby og

Laholm vandrehjem.

Maria Camping ligger i gåafstand fra spillestedet og koster 750.- pr hytte v/2 personer

Laholm vandrehjem ligger ca 5km fra spillestedet og koster 540.- pr værelse v/2 personer

495.- for enkeltværelse.

Vi har været på vandrehjemmet tidligere, hvor vi har fået en god behandling.  

Vi skal bestille inden 15 maj, da vi ellers ikke er sikker på at kunne få værelser nok.

Vi spørger medlemmerne om en tilkendegivelse om, hvor mange der vil med til ”Landskamp”.

Bestyrelsen er mest stemt for Laholm vandrehjem

 

10. Tilmelding til ny sæson

 

Tilmelding til ny sæson udsendes snarest, ved opslag på tavlen, indrykning på hjemmeside

og evt udsendt på mail til medlemmer.

Sidste tilmeldingsfrist skal være i maj, så der bliver mulighed for at få rækkerne

til at gå op. Der skal indkaldes til et møde i spilleudvalget umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist,

så turneringerne kan tilrettelægges og kordineres.

 

11. Fastsættelse af kontingent sæson 2017/18

 

Det blev vedtaget, at kontingentet er uændret i forhold til 2017

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               

12. Forårsturnering

 

Forårsturneringen d. 11 marts er klar. Der er tilmeldt 48 medlemmer

Vi spiller i 3 rækker opdelt efter hcp. Vi spiller fra kl 10 – ca 16

Der er bestilt smørrebrød til frokosten

13. Brev ang. Substitutter/indsamlinger

 

Der er kommet et brev fra et medlem ang retningslinier for betaling for substitutter

og indsamlinger til bestemte medlemmer/begivenheder.

   

På bestyrelsesmødet nov 2016, blev det besluttet at ”langtidsubstitutter”

ikke fik kaffe/brød betalt af klubben.

I det aktuelle tilfælde handlede det om

2 spilledage i 26 uger ud af 28 uger, dvs 26x40.- = 1040.- !

Da bridgeklubben er en frivillig forening, som drives af frivillig ulønnet arbejdskraft.

Fastholder bestyrelsen den trufne afgørelse, da en betaling, jfr. ovenstående,

kan sidestilles med løn/honorar, hvilket ikke er foreneligt med andres frivillige indsats.

Vedr. indsamlinger:

I forbindelse med en for år tilbage værende indsamling til en turneringsleder, blev det

mundtlig henstillet til medlemmet, at dette ikke blev gentaget.

Der er mange i vores klub der yder en stor indsats og ikke bliver honoreret for dette.

Hvis der skal indsamles i Møn Bridgeklub, skal dette godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen finder ikke at der skal indføjes noget i klubreglerne ang indsamlinger

Dette er udelukkende en bestyrelsesbeslutning.

 

 

14. Eventuelt

 

Det blev drøftet om man kunne finde en regel/ordning ang blomster til medlemmer

Dette synes umuligt, så det blev vedtaget at afskaffe blomster til medlemmer ved

Sygdom/død og at vi tog det op på næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.

Der er turneringslederkursus i Køge d 19 marts,

Tom Bruun deltager på dette kursus

Vi skal have ryddet op i materielrummet, det blev aftalt at bestyrelsen fandt en dag

hvor man fik ”muget” ud. (GL, KE, JEH)

Lis har lavet en liste over div ansvarlige for klubbens drift. Denne liste gennemgås

igen efter generalforsamlingen, hvis vi skal have nye folk på.

Der er måske et problem med turneringsleder mandag eftermiddag næste sæson.

Bestyrelsen arbejder videre på at få løst opgaven

Der er stor kritik af vores holdturnering. Det er for sent meldt ud, at man nu selv

må vælge holdmakkere fra ALLE rækker.

Det skal fremgå tydeligt på næste års sæsonplan, hvordan holdturneringen forløber

Holdsammensætning efter Hcp bliver afprøvet i år.

Det bliver taget op i spilleudvalget til næste sæson

Jens Erik har talt med kommunen ang lyddæmpning af lokale 3 og kan meddele

at håndværkerne går i gang Uge 11 onsdag – fredag.

Vi rykkede også for tætning af vinduerne og der ville vi få besked om 3-4 uger

om der var flere penge i puljen til dette.

Gunnar har bestilt lokalerne i Foreningernes Hus til næste år.

Der er bestilt hver mandag/tirsdag fra 1 august til 30 juni.

Det blev drøftet om vi kunne henstille til folk, at man sigtede lidt bedre eller

evt satte sig ned på toilettet. Der er mange der synes hygiejnen er under al kritik

 

15. Ny mødedato

Der er bestyrelsesmøde torsdag d 27 april kl 18.00

Vi starter med 2 stk smørrebrød ( ansv. LA )

 

 Jens E Hammer referant