Referat af bestyrelsesmøde torsdag d 16 november 2017 kl 18.00
I Foreningernes hus.
Tilstede:
Knud Engelhardt (KE)
Jan Nielsen (JN)
Gunnar Langkilde ( GL )
Lia Astrup ( LA )
Birgitte Blum ( BB )
Jens E Hammer ( JEH )
Afbud:
Kirsten Gundorff
Mødet startet med 2 stk smørrebrød
1. Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.
Der er dog en rettelse vedr ansvarshavende for køkken:
Der er blevet sat ansvh. på opvaskemaskine og kaffemaskiner
Opvaskemaskine: Gunnar L
Sørger for alt vedr salt, afspændingsmiddel og div service ( GL )
Kaffemaskiner: Gunnar L
Sørger for afkalkning og alm vedligeholdelse. ( GL )

2. Orientering fra formanden

Der er kommet et brev fra et medlem, der synes, at vi ved vores indkøb til klubben,
skal støtte lokale butikker så meget som muligt. Dette specielt vedr. vinindkøb.
Bestyrelsen er enig i dette og vil til næste sæson forespørge forskellige leverandører.
Der vil blive arrangeret en vinsmagning for bestyrelsen i foråret, for at undersøge mulighederne
til næste sæsons præmier (BB)
3. Orientering fra kasseren
Kasseren var tilfreds med regnskabet, det fulgte budgettet.
Det blev vedtaget, at tlf penge til ”sub-mutter” forblev uændret 1600.- for sæsonen
4. Forårets folder (Gunnar)
Gunnar sørger for at trykke folder til foråret. Dette indebærer at alt materiale
til folderen, det være sig turneringsplan, arbejdslister m.m., skal være Gunnar i hænde
senest 15 december (ALLE)

Bestyrelsen vil prøve et nyt tiltag vedr. arbejdslister.
Det er ofte, at medlemmer glemmer, hvornår det er de står på arbejdslisterne,
så der vil fremover blive udsendt en ”reminder” på mail dagen før.
Dette gælder alle 3 spilleaftener
Birgitte vil fremover sørge for dette (BB)
5. Juleafslutning 19 dec
Juleafslutningen på Præstekilde er der helt styr på. Der er pt. 66 tilmeldte.
Vi skal spille kort efter maden og Knud og Gunnar står for spillet.
Det er dog ikke til planlægge turneringen,
før vi endelig ved hvor mange der skal spille (GL-KE)
Lis sørger for at få betaling ugen før dvs 11-12 december, så vi ikke skal stå med så
mange kontanter ude på Præstekilde (LA)
Tilmeldingslisten skal lige gennemgåes, da der er flere der hverken har krydset
af for mad eller spil (JEH)


6. Medlemskab aktiv/passiv
Skal man være medlem af Møn Bridgeklub for at kunne være substitut
Eller,
Skal man kunne tage en person uden medlemskab som substitut.
Disse 2 scenarier blev diskuteret flittigt og efter at alle havde tilkendegivet
deres meninger ang dette, blev forslagene sat til afstemning.
Det blev med stemmerne 3 mod 2 og 1 neutral vedtaget, at man gerne må være substitut
uden medlemskab af Møn Bridgeklub.
Men der blev også henstillet til Sub-mutter, at vores substitutlister med medlemmer
der er villige til at stille sig til rådighed, har førsteret.
Udenforstående uden medlemskab skal kun bruges i nødstilfælde
7. Meldekort
Ifølge §8 ”Etikette” i vores klubregler, står der ”meldekort er obligatorisk ved alle turneringer”
Dette bliver ikke overholdt.
Bestyrelsen og turneringsledere vil prøve at stramme op
på problemet, så alle får lavet et meldekort.
Der vil komme opslag på opslagstavlen om muligheder for at få hjælp til at udfylde meldekort.
Dette vil blive et par aftener ca 1⁄2 time før spilstart.

8. Substitut ”mutter”
Dette punkt blev udsat til næste møde, pga. afbud fra Kirsten G
9. Eventuelt
Gunnar undskyldte endnu engang den fadæse der skete i en 3-afteners parturnering.
Vi talte det igennem og blev enige om, at ingen er fejlfri og vi alle gør vores bedste.
Der er spillekort der trænger til at blive skiftet og nogle spil er der både nye og slidte kort
blandet sammen
Gunnar tager en samtale med kortblanderene, så vi får samme retningslinier for udskiftning
af spillekort. (GL)
Lis havde været til et meget inspirerende kursus i indmeldinger og modspillet finurligheder
med Jacob Røn som kursusleder.
Lis foreslog om vi måske kunne lokke ham en tur til Møn, for at give os lidt inspiration til
modspillet.
Lis spørger Jacob Røn om muligheder og om pris (LA)
10. Ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde torsdag d 1. februar kl 18.00
Vi starter med 2 stk smørrebrød, Lis sender liste rundt ( LA )

Referant
Jens E Hammer

Tilbage til forside