Referat af bestyrelsesmøde torsdag d 1 februar 2018 kl 18.00
I Foreningernes hus.
Tilstede:
Knud Engelhardt (KE)
Jan Nielsen (JN)
Gunnar Langkilde ( GL )
Lia Astrup ( LA )
Birgitte Blum ( BB )
Jens E Hammer ( JEH )
Kirsten Gundorff ( KG )
Mødet startet med 2 stk smørrebrød
1. Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.
Påmindelse til medlemmer på mail til div arbejdslister kører ok
2. Orientering fra kasseren
Kasseren var tilfreds med regnskabet, det fulgte budgettet.
Det blev vedtaget, at tlf penge til ”sub-mutter” forblev uændret 1600.- for sæsonen
Kirsten G og Bodil K deler tlf penge
Lis forespurgte om kontingentet skulle være uændret til næste sæson og om der
Skulle betales ekstra for at spille 3 gange om ugen.
Vi tager det op til drøftelse på næste møde.
3. Orientering fra formanden
I seneste nummer af Dansk bridge orienterede de om, at der nu sker omdeling af Dansk Bridge via
Bladkompagniet pga en meget stor portostigning. Uanset hvilken ordning vi vælger, så vil
portoudgiften i 2018 blive på ca.750.000 kr. mod tidligere 200.000 kr. Grunden er, at PostNord
afskaffer den ordning, hvor bladet var med i det hvide omslag "Med rundt".
Hvis vi får tilsendt bladet til klubben og vi selv uddeler, bliver prisen ca 400.000kr
DBF vil godt høre klubbernes mening og vi foreslår at vi bruger denne ordning.
Vi prøver at udsende digitalt hvad der er muligt af det der kommer op på opslagstavlen
til alle medlemmer. Så kunne det være, at der var flere der ville tage uden for klubben
for at spille bridge.
4. Undervisning (Jacob Røn )
Vi rundsender en skrivelse, om der er stemning for at lave en dag med Jacob Røn
der vil undervise i et givet emne indenfor bridgens mysterier.
Vi satser på en pris på ca 300.- incl frokost og min 20 deltagere
5. Ådal bridge
Vi støtte op om Ådal bridgeklub og 5 andre klubber der prøver at ruske op i DBF
Hvis der kommer et alternativ til Bridgemate er vi positivt indstillet.
6. Generalforsamling
Vi undersøger om vi kan komme på Præstekilde tirsdag d 1 maj
Vi får priser, mad m.m. undersøgt ( JEH )
Lis, Jan og Jens Erik er på valg i år
Lis og Jan genopstiller ikke
Jens Erik genopstiller
Vi undersøger mulighederne for 2 nye medlemmer til bestyrelsen.
Revisorer:
Preben Pedersen
Ole Neerup
Revisorsupleant:
Lissa Skærbæk
Disse vil blive spurgt om de stiller op igen i år
7. Forår/efterårstur
Dette punkt er bare til orientering
Hanne Wiborg har trukket sig fra forårsturen. I stedet har Kim Petersen overtaget
ansvaret for turen sammen med Gunnar Langkilde
8. Eventuelt
Nyt holdregnskab blev godkendt og er sat i trykken inden næste holdturnering
Der undersøges om vi kan få teleslynge i gang ( GL )
Vi skal have opgraderet kortlæggerne til alle dage, så der bliver en ensartet
vurdering af, hvornår kortene skal skiftes. Det skal være sådan, at hvis man er
i tvivl om kortene skal udskiftet – så udskift dem.
Er der tvivl, så skal Gunnar spørges, dette gælder også hvis der er problemer med
maskineriet
9. Ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde onsdag d 25 april kl 18.00
Vi starter med 2 stk smørrebrød, Lis sender liste rundt ( LA )
Referant
Jens E Hammer

Tilbage til forside