Referat af bestyrelsesmøde onsdag d 26 september 2018 kl 15.00
I Foreningernes hus.
Tilstede:
Knud Engelhardt (KE)
Jane Hornbæk(JH)
Gunnar Langkilde ( GL )
Kim Petersen ( KP )
Birgitte Blum ( BB )
Jens E Hammer ( JEH )
Kirsten Gundorff ( KG )
1. Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.
2. Orientering fra kasseren
Kasseren kunne fortælle, at der kun mangler 24 indbetalinger af kontingentet,
så det er flot. Forventer de sidste kommer snarest.
Økonomien i klubben er stadig ok.
3. Orientering fra formanden
Knud oplyste at vi har fået et sponsorat af Møns Bank på 1500.-
Det er øremærket til vores juleturnering tirsdag d. 18 dec 2018
og Forårsturnering lørdag d. 6 april 2019
Det er det sponsorat vi plejer af få på 4000.- der er reduceret pga. manglende
samarbejde med Laholm Bridgeklub
Juleafslutningen blev drøftet m.h.t. hvor vi skulle afholde den.
Jens Erik undersøger mulighederne på Præstekilde og Nanok (JEH)
Vi skal huske at sætte annonce i avisen i dec vedr. undervisning. (KE)
Bestyrelsen tænker over kandidat til ny formand (ALLE)
4. Nyt EDB system
Opgraderingen af EDB systemet er stadig meget mangelfuldt fra forbundet.
Gunner sender til stadighed fejllister til de ansvarlige for systemet og håber
det vil hjælpe.
Ruder 7 (den tyske model) blev diskuteret seriøst om det var en mulighed.
Dette system vil så kun kunne køre på vores egen server og ikke have forbindelse
til nettet.
Ulempen er, at vi ikke kan justere Hcp iht. DBF og ikke kan få broncepoint
Fordelene er, at vi køber systemet for ca 3.000.- som en engangsydelse.
Gunnar tester systemet i alle detaljer og kommer med en udmelding (GL)

Senest 1. december
Hvis systemet holder hvad det lover, tager vi det op til en seriøs overvejelse
om vi skal udmelde os af Dansk Bridge Forbund,
hvorved vi sparer ca 40.000.- pr. år.
Dette vil i givet fald blive taget op på en generalforsamling.

5. Ny sæson ( 3 spilledage )
Alle 3 turneringer mandag/tirsdag kører ok
6. Åbent hus i august
Det blev diskuteret om det er ok at aflyse 3 tirsdage, så der skal spilles Åbent Hus
i stedet. Da det ikke er bridgeklubben der arrangerer i år, men Sydsjælland Tidende
der står som arrangør, var der ikke taget højde for at turen gik tirsdag/tirsdag.
Dette vil blive undersøgt grundigere næste år, så vi kun ”mister” en tirsdag!
Åbent Hus i oktober er gratis for medlemmer
Der bliver arrangeret Åbent Hus mandag eftermiddag d. 8 oktober.
Der bliver opsat en tilmeldingsliste på opslagstavlen (KP)
Åbent Hus kan kun tilmeldes på opslagstavlen og klubtelefonen 51975063
Mandag aften d. 8 oktober er en normal spilleaften.
7. Eventuelt
Der er givet udtryk fra flere medlemmer, om man kunne få et spejl opsat
ved indgangsdøren og evt. en opslagstavle samme sted.
Det ville lette lidt på trykket ved den store opslagstavle, hvor folk ikke kan
komme forbi hinanden.
Der blev også foreslået en bænk under vinduer på gangen.
Gunnar opdagede, at selvom vi har reserveret alle bridgedage i sæsonen, er
det ikke registreret hos kommunen. Gunnar undersøger det nærmere og
reserverer samtidig dagene til Forårsturneringen og afslutning af Hjemlig Hygge.
Der blev talt om vi kunne gøre noget ved div regelbrud der sker hver aften.
Vi vil opfordre medlemmerne til at bruge turneringslederne, så alle får samme behandling.
10. Næste møde
Næste møde ONSDAG d 28 november kl 15.00

Referant
Jens E Hammer

Tilbage til forside