Referat af bestyrelsesmøde onsdag d 28 november 2018 kl 15.00
I Foreningernes hus.
Tilstede:
Knud Engelhardt (KE)
Jane Hornbæk(JH)
Gunnar Langkilde ( GL )
Birgitte Blum ( BB )
Jens E Hammer ( JEH )
Afbud:
Kirsten Gundorff ( KG )
1. Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.
2. Orientering fra kasseren
Efter Kim Petersens pludselige død, har Gunnar overtaget kassererjobbet midlertidigt
frem til generalforsamlingen. Dette medførte store udfordringer, da kontoen blev spærret
pga. det kun var kassereren der havde adgang til kontoen.
Der vil derfor komme et forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen, så både formand og kasseren får adgang til klubbens bankkonto.
Gunnar havde ikke helt overblik over økonomien endnu, men ville få styr på regnskabet inden
næste bestyrelsesmøde.
3. Orientering fra formanden
Bestyrelsen tænker over kandidat til ny formand og forslag til 2 nye bestyrelsesmedlemmer
4. Juleafslutning
Der er bestilt julefrokost på Præstekilde og menúen er den samme som sidst
Præstekilde har lovet, at buffeten bliver sat, så man kan komme til for begge sider.
Vi kopierer et par sange til middagen, Jane har fået frit valg (JH)
Der spilles kort efter middagen med efterfølgende præmieuddeling (KE+GL)
Birgitte og Jane tager imod ved indgangen og modtager betaling (BB+JH)
5. Ny sæson forår ( 3 spilledage )
Der er stadig lidt udfordringer tirsdag aften, hvor der mangler 1 person for
at det går op.
Det samme gælder for mandag aften
Mandag eftermiddag er ok.
Turneringsledere:
Gunnar bliver ansvh. for mandag eftermiddag, både som turneringsleder og for EDB
Inge H bliver ansvh. for mandag aften, både som turneringsleder og for EDB
Knud E bliver turneringsleder for tirsdag
Svend E bliver ansvh. for EDB tirsdag aften
Det blev i bestyrelsen vedtaget at indføre en ”lokalregel” ang. om ”den blinde” må advare om udspil fra forkert hånd.
Denne regel viser sig umulig at håndhæve i praksis, så fremover må man gerne
advare mod udspil fra forkert hånd.
Begrundelse for lokalreglen er klubbens gennemsnitsalder.
6. Forårstur - efterårstur
Forårsturen er ikke noget bridgeklubben er involveret i økonomisk, det er kun
opslagstavlen der bliver brugt til tilmelding.
Hanne Wiborg har lovet at prøve at se på mulighederne for en sådan tur.
Der kommer nærmere om pris, tid og sted
Efterårsturen er også uden for bridgeklubbens regi.
Gunnar undersøger om der er muligheder for at komme afsted andre dage end tirsdag,
så der kun mistes en tirsdag. (GL)
7. Forårsturnering 6 april
Vi bruger samme koncept som sidste år, vi spiller fra kl.10.00 til ca 16.00
Med indlagt frokostpause og fri kaffe hele dagen.
Der kommer indbydelse op på opslagstavlen efter jul
8. Generalforsamling
Vi satser på generalforsamlingen afholdes på Præstekilde tirsdag d. 7 maj kl 18.00
Jens undersøger om der er ledigt og undersøger endnu engang Nanok som alternativ. (JEH)
Gunnar kommer med forslag til vedtægtsændring. Rundsendes til bestyrelsesmedlemmer
inden næste møde.
Birgitte og Gunnar er på valg og er villige til genvalg
Kirsten mangler vi svar fra.
9. Eventuelt
Der mangler stadig lister på væggen i lokale 2,
så fritidsmalerene kan hænge deres billeder op (JEH)
USB nøgler med kortfordelinger må IKKE fjernes fra EDB rummet.
Peter B må kopiere kortfordelinger over på anden USB nøgle, hvis kortfordelinger
skal udsendes til medlemmer
Gunnar tager materiale med, ang. BRIDGENS DAG, til næste møde.
EDB rummet bliver ikke gjort rent af kommunen, da de ikke har nøgle til rummet.
Gunnar søger iblandt medlemmerne,
om der var en der ville rengøre rummet 1 x pr mdr. (GL)
10. Næste møde
Torsdag d 21 februar 2019 kl 18.00
Vi starter med 2 stk smørrebrød (JEH)
Referant
Jens E Hammer

Tilbage til forside