Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 21 februar 2019 kl 18.00

I Foreningernes hus.

Tilstede:

Knud Engelhardt (KE)

Jane Hornbæk(JH)

Gunnar Langkilde ( GL )

Birgitte Blum ( BB )

Jens E Hammer ( JEH )

Afbud:

Kirsten Gundorff ( KG )

Mødet startet med 2 stk smørrebrød

1. Godkendelse af sidste referat

Referat godkendt.

2. Orientering fra kasseren

Gunnar har fået styr på div konti og konstateret at der kun mangler ganske få

indbetalinger af kontingentet. Klubben har en formue på ca. 100.000 kr

3. Orientering fra formanden

Vi har haft 2 medlemmer til at ordne alle stolene, så de kom til se præsentable

ud igen. Dette afstedkom en klage fra Armatørkunstnerne,

vi gjorde det en onsdag i vinterferien, da vi ikke var klar over de var der i vinterferien.

Vi har undskyldt og lukket den der.

Det blev også aftalt, at Bodil Knörr overtager varetagelsen for substitutter både mandag og tirsdag

Telefonpenge går også til Bodil, iglf aftale med Kirsten G

Der er lidt uro blandt medlemmerne mandag eftermiddag.

Knud tager en snak med de involverede                                                                     (KE)

4. Forårsturnering 6 april

Det blev vedtaget, at turneringen fastholdes på den annoncerede dato, uanset at

der er 14 medlemmer der skal på ferie dagen efter. Dette mente vi ikke var et problem.

5. Forårstur ( antal fraværende spillere de enkelte dage )

Der er 14 spillere der skal afsted på forårstur med Bellarejser. Det bliver

umuligt at finde så mange substitutter, så der bliver Åbent Hus i uge 15

6. Generalforsamling

Vi undersøger, hvor vi skal afholde vores generalforsamling.

Der er flere muligheder, Præstekilde, Nanok, Residensen, Mønshallen

Jens Erik rundsender til bestyrelsen, når han har en afklaring                                                                                                                                                   (JEH)

Vi oplevede, at vores konto i banken blev lukket, da vores kassérer pludselig døde

Dette skete, da der ikke stod i vores vedtægter, hvem klubben tegnes af.

Vi laver derfor en vedtægtsændring, så både formand og kasséreren kan hæve på kontoen,

så vi ikke kommer ud for dette igen.

Ny vedtægt:

Klubben tegnes af formand og kasséreren. Kasséreren kan alene varetage

klubbens daglige økonomiske drift.

Vi udsender vedtægterne med div ændringer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen

Generalforsamlingens dagsorden blev gennemgået og der skulle lige et par ekstra

punkter på denne. Vi manglede bla et par stemmetællere, da vi er i den situation,

at der er mange der gerne vil ind i bestyrelsen, så vi kan muligvis forvente et kampvalg.

Det er dejligt, at der er så mange engagerede medlemmer.

Dirigent spørges Knud Larsen

Stemmetællere vil vi spørge Anne Lise og Lis A

Gunnar, Birgitte og Kirsten er på valg og alle er villige til genvalg                                                                                                                                                                                             (KE)

Nye forslag til bestyrelsen:

Per Møller Hansen

Ivan Brøgger-Jensen

Birthe Buhl

Bodil Knörr

Forslag til formand:

Jens E Hammer

Forslag til revisorer og suppleant:

Preben Pedersen

Ole Neerup

Suppleant:

Lissa Skærbæk

Knud sørger for at spørge alle                                                                                                                                                                                                                                                       (KE)

9. Eventuelt

Der var muligvis stemning i klubben for en efterårstur sydpå, selvom Hanne V

har arrangeret tur til Rügen i efteråret.

10. Næste møde

Tirsdag d 30 april i kaffepausen, der kunne komme forslag i sidste øjeblik.                                                                                                                                                   (ALLE)

Referant

Jens E Hammer