KLUBREGLER

Gældende for sæson 2018/2019  -  revideret af bestyrelsen  jan 2016

§ 1. Spilletid
Der spilles mandag eftermiddag (start kl. 13.00), mandag aften (start kl. 19.00) og tirsdag aften (start kl. 18.45).
Det tilstræbes at slutte senest kl. 17.00 mandag eftermiddag og kl. 23.00 mandag/tirsdag aften


§ 2. Sæson
Sæsonen begynder den første uge i september og afsluttes den første uge i maj. Der spilles ikke på helligdage og i juleugerne. I ugen inden påske spilles der kun mandag.


§ 3. Substitut
Er man forhindret i at møde på en spilledag, skal man selv skaffe substitut og underrette den ansvarlige for substituering. Hvis man ikke selv kan skaffe substitut, skal dette meddeles den ansvarlige hurtigst muligt, som så er frit stillet med hensyn til substitueringen.

3.1. Er man forhindret og har substitut på, er det normalt at man betaler for kaffen til sin substitut. Man giver pengene til sin makker og hvis det er et helt par, betaler man til kasseren. Ved længere tid sygdom eller lign. omstændigheder kan bestyrelsen og kun bestyrelsen bestemme, at klubben betaler.

3.2. Der er salg af øl,vand, vin og kaffe med kage under spillet. Alt køb er kontant. Man kan ikke betale forud for substitutter undtagen til kasseren. Alt køb skal foregå med mønter. Hvis man kun har sedler kan man få vekslet hos kasseren.                                 


§ 4. Justering af score ved substituering
4.1. Udeblivelse
Såfremt en spiller eller et par udebliver tilkendes i en parturnering 40-60 og i en holdturnering 0 KP. Bestyrelsen kan justere straffen i tilfælde af force majeure.
4.2. Parturneringer
Såfremt en spiller eller et par er substitueret, står den opnåede score ved magt.
4.3. Holdturnering
Såfremt en spiller eller et par er substitueret, står den opnåede score ved magt.


§ 5. Tidsoverskridelser
I Møn Bridgeklubs parturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift.
Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift. I tilfælde af, at spillet ved et bord ikke er afsluttet ved signalet for rundeskift, betragtes det som tidsoverskridelse for begge par ved bordet. Ved et pars første tidsoverskridelse gives parret en advarsel. (Er tidsoverskridelsen på mere end 3 minutter, er der mulighed for at tildele strafpoint uden advarsel). Ved efterfølgende tidsoverskridelse i samme turnering tildeles parret strafpoint.
Hvis et par/en spiller under spillet mener, at det andet par bruger uforholdsmæssigt meget tid, skal turneringslederen straks tilkaldes. I en normal parturnering er der fradrag på 2 point i slutregnskabet pr. runde med tidsoverskridelse. Ved andre udregningsmetoder fastsættes antallet af strafpoint ved turneringens start. I klubbens holdturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil. Ved overskridelse af tiden for en halvleg med mere end 5 minutter fradrages der 1 kp for begge hold. Ved mindre end 16 spil i en halvleg eller ved specielle udregningsmetoder fastsættes regler for tidsoverskridelse ved turneringens start.


§ 6. Mesterpoints og præmier
Fordeling af mesterpoints sker på grundlag af den opnåede score. Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre han har spillet mindst halvdelen af spilleomgangene selv.


§ 7. Opløsning af ligestilling
Hvis 2 eller flere par står lige er stillingen før spilleomgangens påbegyndelse afgørende. I holdturneringer er det hold vinder, som ved turneringens afslutning har opnået flest kamppoint .Hvis 2 hold står lige, er deres indbyrdes kamp afgørende. Hvis denne har været uafgjort, afgøres placeringen af differencen i IMP.


§ 8. Etikette
For klubbens turneringer gælder de internationale love og etiketteregler i det omfang, de er godkendt af Danmarks Bridgeforbund.
Det forventes, at klubbens medlemmer behandler klubbens materiel skånsomt og omhyggeligt, undlader at bøje og fugte kort, at udsætte kort og mapper for overlast etc.
Efter aftenens spil hjælper medlemmerne med oprydning i henhold til bestyrelsens anvisninger.
God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne.
Meldekort er obligatorisk ved alle turneringer. Tiden for en spillerunde udregnes efter et gennemsnit på 7 minutter pr. spil eksklusiv tid til rundeskift.
Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes, således at uregelmæssighederne kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med lovene. Turneringslederens afgørelse kan indankes for turneringsudvalget, hvilket skal ske senest samme spilledag/aften.


§ 9. Bridgemate
Bridgemates anvendes på samme måde som i Danmarks bridgeforbunds turneringer.
a) I parturneringer, hvor det har interesse at kunne se de øvrige bordes resultater indstilles maskinerne, så resultaterne kan gennemgås igen og igen indtil der trykkes ”cancel”
b)I holdturneringer, hvor andre bordes resultater er uvedkommende, kan man kun se egne resultater.


§ 10. Information
Medlemmerne vil bl.a. ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside, blive underrettet om ændringer i spilletider, kampe mod andre klubber, tilmelding til turneringer under Danmarks Bridgeforbund etc. Det forventes, at medlemmerne ad denne vej holder sig orienteret.

Tilbage til forside